Projekce a inženýring


- Projekční práce od studie po prováděcí projekt

Varbyt Praha s.r.o. nabízí komplexní projekční služby. Od konzultací záměrů, přes návrhy kvalitních architektonických studií a návrhů staveb (včetně vizualizací či fyzických modelů), autorizované projekty pro územní řízení a stavební povolení, až po prováděcí dokumentaci. Jako generální projektant samozřejmě zajišťujeme všechny potřebné profese a jejich koordinaci.

- Inženýring staveb

Jedná se především o činnosti jako je projednání stavby v územním řízení a zajištění územního rozhodnutí, dále projednání stavby ve stavebním řízení a zajištení stavebního povolení. V návaznosti na tyto činnosti zajišťujeme technický dozor investora a kolaudace dokončených staveb.

- Stavební dozor, Technický dozor investora, Autorský dozor

Technický dozor investora/stavebníka dohlíží nad tím, aby stavba byla realizována podle projektu, v souladu s platnými technickými normami a s přijatými smluvními závazky. Činnost technického dozoru při výstavbě ve svém výsledku zajistí investorovi kvalitní provedení díla, minimum budoucích reklamací a vad, které se negativně projeví až při užívání, a také možnou úsporu nákladů již v době realizace. Autorský dozor v případě návrhu stavby provádí sám autor, autorizovaný architekt, který dohlíží na architektonickou kvalitu díla a dodržení navrženého vzhledu budovy a pohledových detailů.

- Stavební rozpočty / výkazy výměr a tvorba cenových nabídek

Na základě Vašich potřeb vytvoříme z projektové dokumentace položkový rozpočet a výkaz výměr (slepý rozpočet) pro porovnávání cenových nabídek.